Bewindvoering

Wat is bewindvoering en beschermingsbewind?

Bewindvoering is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen.
Er zijn twee vormen van bewindvoering. Vrijwillig bewind (beschermingsbewind) of WSNP-bewind (wet schuldsanering natuurlijke personen). Bronkhorst Bewind en Mentorschap regelt beschermingsbewind. Deze maatregel beschermt mensen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Beschermingsbewind is er voor meerderjarige (vanaf 18 jaar) mensen en wordt door de rechter uitgesproken.

Bewindvoering is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet zelf voor hun geldzaken kunnen zorgen.
Er zijn twee vormen van bewindvoering. Vrijwillig bewind (beschermingsbewind) of WSNP-bewind (wet schuldsanering natuurlijke personen). Bronkhorst Bewind en Mentorschap regelt beschermingsbewind. Deze maatregel beschermt mensen tegen misbruik door anderen en eigen beslissingen die voor financiële problemen kunnen zorgen. Beschermingsbewind is er voor meerderjarige (vanaf 18 jaar) mensen en wordt door de rechter uitgesproken.

Waarover gaat beschermingsbewind?

Beschermingsbewind gaat over geld en over goederen zoals een huis, auto of meubels. Beschermingsbewind gaat niet over persoonlijke zaken, zoals relaties of zorg.
De officiële woorden: de rechter stelt uw geld en goederen onder bewind en benoemt een bewindvoerder. U mag zelf uw bewindvoerder kiezen.

Wie kan het beschermingsbewind aanvragen?

• uzelf,
• uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
• uw familie (tot de 4e graad)
• uw voogd, curator of mentor
• instelling waar u verblijft of behandeling/begeleiding ontvangt
• Openbaar Ministerie (Officier van Justitie)
• College van Burgemeester en Wethouders, voor zover de reden van aanvraag verkwisting of het hebben van problematische schulden is.

Wat is de procedure?

Als u eventueel belangstelling heeft voor beschermingsbewindvoering door Bronkhorst Bewind en Mentorschap neemt u contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Voordat Bronkhorst Bewind en Mentorschap bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot bewindvoerder te worden benoemd moeten wij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed bewind mogelijk is. Voor een goed bewind is de samenwerking tussen de cliënt en Bronkhorst Bewind en Mentorschap van groot belang. Op basis van financiële informatie en een kennismakingsgesprek zullen wij beoordelen of er een bereidverklaring kan worden afgegeven. Vervolgens kunnen wij u begeleiden in het verdere aanvraagtrajekt. U kunt als cliënt ook zelf beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’.
Bij de aanvraag dient naast de eerder genoemde bereidverklaring ook een goede onderbouwing meegezonden te worden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht bewindvoering aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een CIZ indicatie of een toelichting van een betrokken hulpverlener. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking onderbewindstelling af. Het bewind betreft over het algemeen alle goederen (zoals eigendommen, inkomsten, vermogen – zowel negatief als positief – ) welke nu en in de toekomst behoren aan rechthebbende.

Wat doet de bewindvoerder voor u?

In overleg met u brengt onze bewindvoerder uw financiële zaken op orde.
De bewindvoerder:
• schrijft alle instanties en bedrijven aan en legt uit dat het vermogen van de cliënt onder bewind is gesteld en dat al zijn financiële post nu naar Bronkhorst Bewind en Mentorschap moet worden gestuurd.
• brengt de goederen (inclusief bezittingen en schulden) van u in kaart en stelt hiervan een boedelbeschrijving op.
• krijgt de verantwoordelijkheid over uw geld en goederen;
• betaalt uw rekeningen op tijd, als u genoeg inkomsten heeft;
• regelt uw belastingaangifte (box 1);
• helpt u met de aanvraag van een uitkering, bijzondere bijstand, en/of toeslagen;
• vraagt schuldhulpverlening aan als de schulden hoog zijn (zie verder kopje schuldhulpverlening);
• sluit verzekeringen en/of contracten voor u af als dat nodig is;
• maakt een duidelijk budgetplan met een overzicht van uw inkomsten en uitgaven; Als er meer wordt uitgegeven dan er in komt onderzoekt de bewindvoerder wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met u, maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.
• geeft u adviezen over omgaan met geld en regels.
• opent één of twee rekeningen; een beheerrekening waarvan de bewindvoerder al uw vaste kosten betaalt; een leefrekening waarop u geld ontvangt voor boodschappen en andere zaken als bijvoorbeeld reiskosten of kleding. Dit kan eventueel ook de bankrekening zijn die u al heeft.
• stuurt maandelijks een overzicht aan u van het financieel beheer, tenzij u dit niet wil of een cliënt niet in staat is dit te kunnen beoordelen.
• legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter over de inkomsten en uitgaven met daarbij de bankstanden en de eventuele schulden.

Schuldhulpverlening.

Als bewindvoerder zijn we verplicht aandacht te besteden aan schulden. Dat betekent in de praktijk dat we schulden inventariseren, beoordelen of er sprake is van betalingsachterstanden of een problematische schuldsituatie, en vervolgens een plan van aanpak opstellen.
Bij betalingsachterstanden spreken we betalingsregelingen af met schuldeisers. Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie zal u – mits uw leefsituatie stabiel is – worden aangemeld bij de afdeling schuldhulpverlening van de Gemeente waar hij onder valt. Na de intake zal het contact dan grotendeels tussen schuldhulpverlening en bewindvoerder plaatsvinden. Mocht een minnelijke (buiten de rechter om) schuldenregeling niet tot stand komen, dan zal een beroep worden gedaan op de WSNP.
Als om uiteenlopende redenen een minnelijke regeling of WSNP niet mogelijk is, is de taak van de bewindvoerder de situatie zoveel mogelijk te stabiliseren tot het moment dat een minnelijke regeling of WSNP weer binnen bereik komt. Dit laatste kan soms jaren duren!

Wat kost beschermingsbewind?

Beschermingsbewind kost geld, maar cliënten met een inkomen op bijstandsniveau hebben normaal gesproken recht op bijzondere bijstand. Bronkhorst Bewind en Mentorschap kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor aanvragen voor deze kosten. Daarnaast zijn er kosten voor de aanvraag bij de rechtbank, die kosten heten griffierechten.

Privacy en machtiging.

De gegevens van de cliënten worden geregistreerd. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De bewindvoerder verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan instanties en bedrijven, indien dat in het belang van de klant is of uit de aard der bewindvoering voortvloeit.
Soms is het handig, prettig of omdat niet anders kan, dat iemand anders voor u deze gegevens opvraagt bij Bronkhorst Bewind en Mentorschap. Dan is het nodig dat u diegene daarvoor machtigt. Op deze wijze weten wij ook aan wie wij deze gegevens mogen verstrekken.
Door middel van dit formulier kunt u iemand machtigen om uw persoonlijke, medische en/of financiële gegevens op te vragen bij Bronkhorst Bewind en Mentorschap. U kunt in principe slechts één persoon machtigen. Wel kunt u bijvoorbeeld iemand machtigen voor het opvragen van medische/persoonlijke gegevens en een ander voor financiële gegevens.