Curatele

Wat is curatele?

Curatele is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die hun belangen (zowel persoonlijk als financieel) niet behoorlijk kunnen waarnemen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen. Dit kan veroorzaakt worden door lichamelijke of geestelijke beperkingen of door drank en/of drugs.
Curatele betreft een beschermingsmaatregel in de meest uitgebreide vorm. We hebben met elkaar de plicht altijd eerst te kijken of een lichtere maatregel ook voldoende bescherming kan bieden. Curatele is er voor meerderjarige (vanaf 18 jaar) mensen en wordt door de rechter uitgesproken.

Curatele is een wettelijke maatregel voor de bescherming van mensen die hun belangen (zowel persoonlijk als financieel) niet behoorlijk kunnen waarnemen of de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen. Dit kan veroorzaakt worden door lichamelijke of geestelijke beperkingen of door drank en/of drugs.
Curatele betreft een beschermingsmaatregel in de meest uitgebreide vorm. We hebben met elkaar de plicht altijd eerst te kijken of een lichtere maatregel ook voldoende bescherming kan bieden. Curatele is er voor meerderjarige (vanaf 18 jaar) mensen en wordt door de rechter uitgesproken.

Waarover gaat curatele?

Iemand die onder curatele staat (curandus), verliest zijn handelingsbekwaamheid. Dit betekent dat er niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen gedaan mogen worden. Voorbeelden van rechtshandelingen zijn een koop- of huurcontract sluiten, een testament maken, een huwelijk sluiten of een samenlevingscontract aangaan. Indien de curandus alsnog een rechtshandeling zonder toestemming van de curator doet kan de curator dit ongedaan maken.
De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de curandus (degene die onder curatele staat), treedt voor hem op en behartigt de financiële en andere persoonlijke belangen. De positie van de curator lijkt hierdoor veel op die van ouders of voogd. Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven, zowel op financieel als persoonlijk vlak.

Wie kan het curatele aanvragen?

• uzelf,
• uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
• uw familie (tot de 4e graad)
• uw voogd, bewindvoerder of mentor
• instelling waar betrokkene verblijft of behandeling/begeleiding ontvangt
• Openbaar Ministerie
• gezagsouder

Wat is de procedure?

Als u of iemand van de bovenstaande personen erover denkt om curatele te gaan verzoeken kunt u of één van bovenstaande personen contact opnemen met Bronkhorst Bewind en Mentorschap. Wij zullen dan een afspraak met u plannen en samen met u en/of bovenstaande personen verder uitzoeken of curatele de juiste maatregel is en of deze begeleiding dan door Bronkhorst Bewind en Mentorschap geboden kan worden. Na het afgeven van een bereidverklaring kunnen wij u begeleiden in het verdere aanvraagtrajekt. U kunt als cliënt ook zelf curatele aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onder curatelestelling”. Met de aanvraag dient onder andere een goede onderbouwing meegezonden te worden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht curatele aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een CIZ indicatie of een toelichting van een betrokken hulpverlener. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking curatele af.

Wat doet de curator voor u?

O.a. de volgende werkzaamheden:
•Inventariseren van inkomsten, vaste lasten en schulden
•Afstemmen van inkomsten en uitgaven
•We gaan mee naar het kantongerecht om de aanvraag toe te lichten
• Openen een of twee rekeningen; een beheerrekening waarvan de curator al uw vaste kosten betaalt; een leefgeldrekening waarop u geld ontvangt voor boodschappen en andere zaken als bijvoorbeeld reiskosten of kleding. Dit kan eventueel ook de bankrekening zijn die u al heeft.
•Instanties en schuldeisers worden op de hoogte gesteld van de curatele
•Het behartigen van persoonlijke en financiële belangen
•Verrichten van periodieke betalingen en betalen van overige rekeningen (als er voldoende geld is)
•Declareren van ziektekosten
•Het verzorgen van eenvoudige belastingaangiften (box 1)
•Aanvragen van toeslagen en kortingen
•Aanvragen van bijzondere bijstand
•Het corresponderen en in contact treden met schuldeisers en/of zorgverleners.
*Meedoen met behandelplanbesprekingen.
•Indien noodzakelijk het doen van eventuele kwijtscheldingsverzoeken
•Het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen
•Het aanvragen van eventuele uitkeringen
•Het terugdraaien van onnodige, niet toegestane aankopen en/of afgesloten overeenkomsten
•Postverwerking en indien noodzakelijk het doorsturen van de post aan de cliënt
•Maandelijks overzicht toesturen van het financiële beheer, tenzij u dit niet wil of een cliënt niet in staat is dit te kunnen beoordelen.
•Het jaarlijks afleggen van verantwoording aan de rechtbank en aan cliënt/zorgverlener

De curator is ook uw vertegenwoordiger op gebied van behandeling, verzorging en begeleiding. Daarvoor worden o.a. volgende werkzaamheden verricht:
– Investeren in het contact met de cliënt met als doel om samen of naar de wensen van de cliënt te kunnen handelen.
– Onderhouden van de contacten met de hulp-, zorgverleners en de cliënt.
– Zoveel mogelijk samen met de cliënt besluiten nemen over behandeling, begeleiding, verpleging en/of verzorging.
– Overleggen met hulp-, zorgverleners over zorg- en behandelplannen. Neemt zo mogelijk deel aan zorg- en/of behandelplanbesprekingen.
– Erop toezien dat de begeleiding en zorg wordt gegeven volgens de afspraken die gemaakt zijn.
– Indien de cliënt nog thuis woont; erop toezien dat het sociale netwerk toereikend is om thuis of zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Ons streven is zoveel mogelijk in overleg met u te doen plaats vinden. Het kan echter voorkomen dat er minder populaire maatregelen getroffen moeten worden. De curator beslist uiteindelijk, maar legt altijd uit waarom een beslissing wordt genomen.

Schuldhulpverlening

Als curator zijn we verplicht aandacht te besteden aan schulden. Dat betekent in de praktijk dat we schulden inventariseren, beoordelen of er sprake is van betalingsachterstanden of een problematische schuldsituatie, en vervolgens een plan van aanpak opstellen.
Bij betalingsachterstanden spreken we betalingsregelingen af met schuldeisers. Indien er sprake is van een problematische schuldsituatie zal cliënt – mits zijn leefsituatie stabiel is – worden aangemeld bij de afdeling schuldhulpverlening van de Gemeente waar hij onder valt. Na de intake zal het contact dan grotendeels tussen schuldhulpverlening en curator plaatsvinden. Mocht een minnelijke (buiten de rechter om) schuldenregeling niet tot stand komen, dan zal een beroep worden gedaan op de WSNP.
Als om uiteenlopende redenen een minnelijke regeling of WSNP niet mogelijk is, is de taak van de curator de situatie zoveel mogelijk te stabiliseren tot het moment dat een minnelijke regeling of WSNP weer binnen bereik komt. Dit laatste kan soms jaren duren!

Wat kost curatele?

Curatele kost geld, maar cliënten met een inkomen op bijstandsniveau hebben normaal gesproken recht op bijzondere bijstand. Bronkhorst Bewind en Mentorschap kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor aanvragen voor deze kosten. Daarnaast zijn er kosten voor de aanvraag bij de rechtbank, die kosten heten griffierechten.

Privacy en machtiging.

De gegevens van de cliënten worden geregistreerd. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De curator verstrekt uit deze informatie slechts gegevens aan instanties en bedrijven, indien dat in het belang van de klant is of uit de aard der curatele voortvloeit.
Soms is het handig, prettig of omdat niet anders kan, dat iemand anders voor u deze gegevens opvraagt bij Bronkhorst Bewind en Mentorschap. Dan is het nodig dat u diegene daarvoor machtigt. Op deze wijze weten wij ook aan wie wij deze gegevens mogen verstrekken.
Door middel van dit formulier kunt u iemand machtigen om uw persoonlijke, medische en/of financiële gegevens op te vragen bij Bronkhorst Bewind en Mentorschap. U kunt in principe slechts één persoon machtigen. Wel kunt u bijvoorbeeld iemand machtigen voor het opvragen van medische/persoonlijke gegevens en een ander voor financiële gegevens.