Mentorschap

Wat is mentorschap?

Een mentor kan door de Kantonrechter worden benoemd als de persoon voor wie het wordt aangevraagd niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

De mentor is bij voorkeur een naast familielid, daar deze naar verwachting de persoon om wie het gaat, goed kent. Mocht er geen familielid beschikbaar zijn dan is het mogelijk een professionele mentor te verzoeken.

Een mentor kan door de Kantonrechter worden benoemd als de persoon voor wie het wordt aangevraagd niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

De mentor is bij voorkeur een naast familielid, daar deze naar verwachting de persoon om wie het gaat, goed kent. Mocht er geen familielid beschikbaar zijn dan is het mogelijk een professionele mentor te verzoeken.

Waarover gaat mentorschap?

Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat dus niet over geld en over goederen.

Waarover gaat mentorschap?

Mentorschap gaat alleen over persoonlijke zaken, zoals verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Mentorschap gaat dus niet over geld en over goederen.

Wie kan mentorschap aanvragen?

• uzelf,
• uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
• uw familie (tot de 4e graad)
• uw voogd, curator of bewindvoerder
• instelling waar u verblijft of behandeling/begeleiding ontvangt

Wat is de procedure?

Als u eventueel belangstelling heeft voor mentorschap door Bronkhorst Bewind en Mentorschap neemt u of uw hulpverlener contact op met ons voor een kennismakingsgesprek. Voordat Bronkhorst Bewind en Mentorschap bij de Kantonrechter aangeeft bereid te zijn tot mentor te worden benoemd moet wij over voldoende informatie beschikken om te kunnen beoordelen of een goed mentorschap mogelijk is en of wij een bereidverklaring af kunnen geven. Vervolgens kunnen wij u begeleiden in het verdere aanvraagtrajekt. U kunt als cliënt of hulpverlener ook zelf beschermingsbewind aanvragen bij de kantonrechter met het aanvraagformulier ‘Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap’.
Bij de aanvraag dient onder andere een goede onderbouwing meegezonden te worden waaruit blijkt dat de aanvrager terecht mentorschap aanvraagt. Dit kan een diagnose door een arts of psychiater zijn, een CIZ indicatie of een toelichting van een betrokken hulpverlener. De rechter beoordeelt de aanvraag en geeft bij akkoord de beschikking mentorschap af.

Wat doet de mentor voor u?

Om de vertegenwoordiging op het gebied van behandeling, verzorging en begeleiding goed te doen heeft de mentor onder andere tot taak:
– Investeren in het contact met de cliënt met als doel om samen of naar de wensen van de cliënt te kunnen handelen.
– Onderhouden van de contacten met de hulp-, zorgverleners en de cliënt.
– Zoveel mogelijk samen met de cliënt besluiten nemen over behandeling, begeleiding, verpleging en/of verzorging.
– Overleggen met hulp-, zorgverleners over zorg- en behandelplannen. Neemt zo mogelijk deel aan zorg- en/of behandelplanbesprekingen.
– Erop toezien dat de begeleiding en zorg wordt gegeven volgens de afspraken die gemaakt zijn.
– Indien de cliënt nog thuis woont; erop toezien dat het sociale netwerk toereikend is om thuis of zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Wat kost mentorschap?

Mentorschap kost geld, maar cliënten met een inkomen op bijstandsniveau hebben normaal gesproken recht op bijzondere bijstand. Bronkhorst Bewind en Mentorschap kan bij de gemeente bijzondere bijstand voor aanvragen voor deze kosten. Daarnaast zijn er kosten voor de aanvraag bij de rechtbank, die kosten heten griffierechten.

Privacy en machtiging.

De gegevens van de cliënten worden geregistreerd. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De mentor verstrekt uit deze registratie slechts gegevens aan instanties en bedrijven, indien dat in het belang van de klant is of uit de aard van het mentorschap voortvloeit.
Soms is het handig, prettig of omdat niet anders kan, dat iemand anders voor u deze gegevens opvraagt bij Bronkhorst Bewind en Mentorschap. Dan is het nodig dat u diegene daarvoor machtigt. Op deze wijze weten wij ook aan wie wij deze gegevens mogen verstrekken.
Door middel van dit formulier kunt u iemand machtigen om uw persoonlijke, medische en/of financiële gegevens op te vragen bij Bronkhorst Bewind en Mentorschap. U kunt in principe slechts één persoon machtigen. Wel kunt u bijvoorbeeld iemand machtigen voor het opvragen van medische/persoonlijke gegevens en een ander voor financiële gegevens.