Privacy Verklaring

Bronkhorst Bewind en Mentorschap verwerkt persoonsgegevens en financiële gegevens over, wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Dat is nodig om ons werk als wettelijk vertegenwoordiger te kunnen doen. Bronkhorst Bewind en Mentorschap is door de kantonrechter benoemd tot uw curator, bewindvoerder en/of mentor.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw gegevens om.  In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij dat doen. Wij verwerken de persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG).

Grondslag en doel

Beschermingsbewind, mentorschap en curatele is een maatregel die wordt uitgesproken door de kanton rechter. Bronkhorst Bewind en Mentorschap voert deze vorm van (financiële) dienstverlening uit op basis van een beschikking van de rechtbank. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doel waarvoor de beschikking is afgeven. De gegevens verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens.

Hieronder vindt u overzicht van de (bijzondere) persoonsgegevens die wij kunnen verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer(s)
 • Namen + contactgegevens (familie)contactpersonen en begeleider.
 • Gezondheidsgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Gezinssituatie
 • Gegevens vermogen.
 • Waardevolle roerende en onroerende goederen
 • Eventuele schulden
 • Inkomsten en uitgaven.
 • Aanwezigheid (levens)testament
 • Religie/levensbeschouwing.
 • Lidmaatschap vakbond.
 • BSN
 • Beschikkingen rechtbank
 • Identificatie nummer

 Waar worden gegevens bewaard ?

 Er wordt gebruik gemaakt van de volgende applicaties:

 • OnView (van Linfosys) wordt gebruikt voor het digitale dossier. Door in te loggen op de afgesloten pagina van Onview heeft Bronkhorst Bewind en Mentorschap toegang tot uw gegevens. Binnen onview worden de eerder genoemde (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt. Onview wordt onder meer gebruikt voor het bewaken van uw budget, het klaarzetten van betalingen, het vastleggen van schulden en betalingsregelingen en het afleggen van rekening & verantwoording. Ook wordt alle ontvangen en uitgaande correspondentie hierin vastgelegd .
 • OwnCloud (van Linfosys) wordt gebruikt voor opslag van documenten die regelmatig beschikbaar en/of bewerkt worden.
 • Microsoft outlook wordt gebruik voor het verwerken van e-mailberichten.
 • Snelstart wordt gebruik voor het bijhouden van de boekhouding van Bronkhorst Bewind en Mentorschap.
 • Internetbankieren wordt gebruikt voor downloaden van transacties en het klaarzetten van betalingen.

Regelmatig worden back-ups gemaakt om uw gegevens veilig te stellen en te herstellen bij calamatietiten.

Met Onview is een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Bewaar termijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

In zaken waarin wij optreden als uw wettelijke vertegenwoordiger bewaren wij uw persoonsgegevens voor de duur van 7 jaar, na  sluiting van het dossier. Dit is de wettelijke bewaartermijn.

Delen van gegevens

Bronkhorst Bewind en Mentorschap deelt uw gegevens alleen met derden wanneer dit nodig om te kunnen voldoen aan een wettelijke taak of verplichting of wanneer u hier zelf om verzoekt.

In het geval van langdurige afwezigheid van uw wettelijk vertegenwoordiger (door bijvoorbeeld ziekte) kan aan de waarnemer inzage in uw dossier worden gegeven, indien dit nodig is voor voortgang van de wettelijke maatregel. De waarnemer heeft geheimhoudingsplicht.

Ten behoeve van de audit voor het Landelijk Kwaliteitsbureau Curatele Bewindvoering Mentorschap wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt aan de accountant inzage gegeven in alle dossier. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

Als u wilt dat andere personen (bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners) inzage krijgen in uw dossier, dient u schriftelijk of per e-mail toestemming te geven deze gegevens met hen te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden.

Wij leggen verantwoording af aan u, aan erfgenamen indien u komt te overlijden en/of aan de kantonrechter conform de wet. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen ?

U heeft het recht om u persoonsgegevens in te zien. Wanneer uw gegevens onjuist blijken te zijn, zullen wij deze corrigeren nadat wij hierover van u een melding ontvangen hebben. Als het onnodig blijkt om uw gegevens te bewaren, zullen wij ze verwijderen.

Vragen of klachten.

Heeft u vragen of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op ons op.

Betrokkenen hebben rechten om bij de Autoriteit Persoongegevens een klacht in te dienen betreffende verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Wijzigen privacyverklaring

Bronkhorst Bewind en Mentorschap kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw persoonlijke en financiële gegevens beschermd worden